Áp dụng lý thuyết quyết định trong lựa chọn công nghệ cung cấp năng lượng tiêu dùng của một khu vực

  • Phạm Thiếu Nga

Tóm tắt

Hàng ngày chúng ta đối mặt với hàng loạt vấn đề phải quyết định. Quyết định xảy ra khi có nhiều phương án cần lựa chọn. Bài báo đề cập đến việc sử dụng những nghiên cứu về lý thuyết quyết định trong xây dựng một hệ trợ giúp quyết định việc lựa chọn công nghệ cung cấp năng lượng tiêu dùng cho một khu vực. Chương trình đã được kiểm thử với một dự án thực tế.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
27-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học