Quy hoạch đô thị với sự tham gia của cộng đồng - những vấn đề cần nghiên cứu cho việc áp dụng phương pháp tại Việt Nam

  • Tạ Quỳnh Hoa

Tóm tắt

Phương pháp quy hoạch đô thị (QHĐT) với sự tham gia của cộng đồng (TGCĐ) đã được nghiên cứu và áp dụng tại các nước phát triển trên thế giới từ những năm 60 của thế kỷ trước và đã đạt được những thành công đáng kể. QHĐT có sự TGCĐ đảm bảo cho người dân được tham gia vào việc quyết định trong các dự án QHĐT, tăng mức độ cam kết của cộng đồng với dự án và nhờ đó tăng tính bền vững của dự án. Tuy nhiên trong điều kiện của Việt Nam, việc nghiên cứu mô hình lý thuyết và khả năng áp dụng phương pháp này vào thực tiễn vẫn còn gặp nhiều thách thức và rào cản. Bài viết này giới thiệu những đặc trưng cơ bản của phương pháp quy hoạch có sự TGCĐ, sự cần thiết phải nghiên cứu và những vấn đề cần nghiên cứu khi áp dụng phương pháp này vào quy trình QHĐT trong điều kiện Việt Nam.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
27-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học