Nghiên cứu ứng dụng đo cao lượng giác từ giữa khi xây dựng lưới khống chế trắc địa trong công trình giao thông, thuỷ lợi dạng tuyến

  • Vũ Thặng

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả chứng minh lý thuyết và thực nghiệm phương pháp đo cao lượng giác từ giữa. Giới thiệu kết quả áp dụng thực tế xây dựng đường chuyền cơ sở trong công trình dạng tuyến. Đưa ra kết luận nghiên cứu ứng dụng đo cao lượng giác từ giữa khi xây dựng lưới khống chế trắc địa trong công trình giao thông, thuỷ lợi dạng tuyến.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
27-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học