Xác định các thông số hình học hợp lý của bánh nghiền trong máy nghiền đứng

  • Vũ Liêm Chính
  • Cao Thành Dũng

Tóm tắt

Bài báo trình bày phương pháp xác định kích thước hình học hợp lý của bánh nghiền trong máy nghiền đứng và phân tích ảnh hưởng của nó đến khả năng làm việc, đến năng suất nghiền cũng như khả năng chế tạo của máy để từ đó xác định hợp lý thông số cần tìm.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
27-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học