Đánh giá mức mờ của đầu vào trong phân tích mờ kết cấu

  • Nguyễn Văn Phó
  • Nguyễn Xuân An

Tóm tắt

Trong các bài báo trước [1,2], các tác giả đã trình bày quá trình phân tích mờ kết cấu. Mức mờ của đầu ra phụ thuộc vào mức mờ của đầu vào, các đặc trưng của kết cấu và thuật toán phân tích. Trong bài báo này, các tác giả đề xuất một phương pháp đánh giá mức mờ của đầu vào thông qua đánh giá mức mờ của đầu ra bởi một xác suất. Để minh hoạ cho phương pháp, một thí dụ đơn giản đã được xét.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
27-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học