Công nghệ 3D hiệu quả và triển vọng trong xây dựng

  • Lê Bá Huế
  • Nguyễn Thanh Long
  • Nguyễn Thọ Hồng Ngọc

Tóm tắt

 Bài báo này giới thiệu tóm tắt công nghệ 3D, hiệu quả và triển vọng của công nghệ 3D trong xây dựng tại Việt Nam. Phân tích đánh giá qua một số công trình tiêu biểu đã thực hiện.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
26-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học