Xác định giá thuê mua nhà trả góp theo “phương pháp chi phí cận biên”

  • Bùi Văn Yêm

Tóm tắt

Phương pháp chi phí cận biên được dùng để định giá thuê mua nhà trả góp (hoặc các tài sản có giá khác). Theo phương pháp này thì người bán đòi trả ngay một khoản và người mua cũng đưa ra khoản trả trước mà mình cho là lớn nhất. Cuối cùng đi đến thoả thuận giữa người mua và người bán một khoản trả trước lớn nhất (Maximum) và từ sau trở đi người mua phải trả góp (cả vốn lẫn lãi) một khoản như nhau cho đến khi hết hạn trả góp thì người mua được quyền sở hữu tài sản đó. Phương pháp này vừa kích thích được cầu và vừa kích thích được cung góp phần làm cho nền kinh tế tăng trưởng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
26-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học