Thiết kế dầm chịu uốn bằng bê tông ứng lực trước căng sau theo TCXDVN 356:2005

  • Nguyễn Tuấn Trung
  • Phan Quang Minh

Tóm tắt

Thiết kế kết cấu bê tông ứng lực trước (ƯLT) là một quy trình lặp do mối quan hệ qua lại giữa nội lực và cốt thép ƯLT. Bài báo xây dựng quy trình nhằm làm giảm khối lượng tính thông qua giảm số lượng vòng lặp, nhờ đó cho phép người thiết kế đánh giá được hiệu quả sau mỗi vòng lặp.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
26-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học