Thông báo kế hoạch xuất bản

06-02-2023

Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng xin trân trọng thông báo từ năm 2023 sẽ xuất bản định kỳ theo Quý mỗi năm 4 số bằng tiếng Việt (vào các tháng 2, 5, 8 và 11) và 4 số bằng tiếng Anh (vào các tháng 3, 6, 9 và 12).

Chúng tôi mong nhận được các bản thảo chất lượng từ các Tác giả!

Trân trọng