Quay trở lại bài viết chi tiết Ứng dụng mô hình MIKE FLOOD xây dựng bản đồ ngập lụt có xét sự thay đổi của thảm phủ, lưu vực sông Nhật Lệ Tải về Tải tệp PDF