Quay trở lại bài viết chi tiết Nghiệm giải tích của dầm Timoshenko FGM xốp chịu uốn có xét đến ảnh hưởng của các liên kết đàn hồi Tải về Tải tệp PDF