1.
Hau P, Chinh V. Nghiên cứu đánh giá tổn thất mỏi của kết cấu mô đun thượng tầng bể chứa nổi trong trạng thái khai thác ở vùng biển Việt Nam. TCKHCNXD [Internet]. 17tháng 42018 [cited 25tháng 62024];12(2):65-3. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/984