1.
Phu N, Chuong V, Hung D, Duan N. Ứng dụng điểm ảnh xác định chuyển vị của kết cấu trong quá trình thí nghiệm. TCKHCNXD [Internet]. 17tháng 42018 [cited 15tháng 62024];12(2):24-0. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/978