1.
Dũng N, Thọ P, Cương H. Mô phỏng ứng xử thủy - nhiệt của vật liệu bê tông bằng phương pháp mô hình lưới. TCKHCNXD [Internet]. 31tháng 102017 [cited 16tháng 62024];11(3):104-1. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/794