1.
Bản N, Binh T, Vũ T, Ninh N. Quản lý hệ thống cơ điện công trình sử dụng công nghệ tăng cường thực AR và mô hình thông tin công trình BMI. TCKHCNXD [Internet]. 31tháng 102017 [cited 25tháng 62024];11(3):90-6. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/790