1.
Hạ T, Minh Hải T, Cường Đinh, Cường Đinh, Cường Đinh. Xác định hệ số phân hủy sinh học chất hữu cơ KS1 tại sông Cầu Bây sau khi tiếp nhận nước thải đô thị. TCKHCNXD [Internet]. 31tháng 102017 [cited 14tháng 62024];11(3):77-2. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/788