1.
Học T. Đề xuất thuật toán lai ghép điều hòa nhân lực trong tiến độ dự án. TCKHCNXD [Internet]. 31tháng 102017 [cited 16tháng 62024];11(3):72-6. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/787