1.
TuấnNQ, Danh LB, HàNB. Xác định chiều cao nhỏ nhất của dầm I dự ứng lực căng trước sử dụng bê tông chất lượng siêu cao (UHPC) theo mô men kháng uốn và mô hình số. TCKHCNXD [Internet]. 26tháng 22024 [cited 22tháng 52024];18(1V):120-31. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/3028