1.
HòaTH, Khanh Đặng D, HảiLV, QuíLX. Tối ưu hệ giằng của khung thép phi tuyến xét liên kết nửa cứng dùng thuật toán tìm kiếm cộng sinh tiến hóa. TCKHCNXD [Internet]. 26tháng 22024 [cited 28tháng 52024];18(1V):41-3. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2926