1.
Hà NB, Bảo NQ, Danh LB, Quang VT. Ảnh hưởng của từ biến trong dầm thép liên hợp với bản bê tông Geopolymer. TCKHCNXD [Internet]. 26tháng 22024 [cited 22tháng 52024];18(1V):1-2. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2925