1.
Công VC. Dự báo ứng xử chịu cắt của bê tông cốt sợi thép có xét đến ảnh hưởng của định hướng sợi bằng phương pháp giải tích. TCKHCNXD [Internet]. 26tháng 22024 [cited 28tháng 52024];18(1V):54-5. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2921