1.
ĐịnhPV, KhánhTC, BáchLT, Liêm TT, Gia NP. Khảo sát ảnh hưởng của tải lượng hữu cơ đến quá trình phân hủy kỵ khí hai pha chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ. TCKHCNXD [Internet]. 26tháng 22024 [cited 22tháng 52024];18(1V):174-82. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2883