1.
HiếuPT, Dương NN. Nghiên cứu ổn định dầm hộp sandwich FGM theo lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất. TCKHCNXD [Internet]. 26tháng 22024 [cited 28tháng 52024];18(1V):92-05. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2814