1.
Tú Đỗ A, HiếuNM, TâmT Đức, Hà LyNT. Dự báo khả năng nứt nhiệt trong bê tông tuổi sớm trong kết cấu trụ cầu sử dụng mạng nơ-ron nhântạo. TCKHCNXD [Internet]. 29tháng 122022 [cited 21tháng 32023];16(5V):139-50. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2566