1.
Chinh LTD, Hằng HT, Linh TH, Quỳnh BD. Đánh giá ảnh hưởng của lũ lụt khu vực tỉnh Quảng Bình sử dụng Google Earth Engine và các phân tích không gian. TCKHCNXD [Internet]. 29tháng 122022 [cited 3tháng 32024];16(5V):101-13. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2385