1.
Thắng Đỗ Q, VũNH, TuyểnVV. Đánh giá độ bền dọc của tàu container khi bị tàu đâm va. TCKHCNXD [Internet]. 29tháng 122022 [cited 19tháng 42024];16(5V):181-05. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2365