1.
Học T Đức, Anh NT, Long L Đức, Thoan NN. Đánh giá lãng phí trong xây dựng bằng phân tích nhân tố và các mô hình trí tuệ nhân tạo. TCKHCNXD [Internet]. 29tháng 122022 [cited 23tháng 32023];16(5V):151-67. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2353