1.
Bình C, Long NV, Tú TM, Anh NT. Phân tích động lực học dầm Timoshenko bằng vật liệu xốp (FGP) chịu tác dụng của tải trọng di động theo tiếp cận giải tích. TCKHCNXD [Internet]. 29tháng 122022 [cited 21tháng 32023];16(5V):74-6. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2349