1.
Minh PC, My LNT. Đánh giá độ bền sun-phát của vữa xây dựng chứa bột gạch đất sét nung phế thải. TCKHCNXD [Internet]. 29tháng 122022 [cited 21tháng 32023];16(5V):114-2. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2315