1.
Bình LT, Cường NH, Long NM. Khảo sát thực nghiệm ứng xử chọc thủng của liên kết sàn bê tông ứng suất trước – cột CFT sử dụng chi tiết liên kết dạng bản. TCKHCNXD [Internet]. 30tháng 52022 [cited 29tháng 52023];16(2V):14-9. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2307