1.
Tuấn PM, Tâm TV. Nghiên cứu tính toán độ võng ngắn hạn dầm bê tông cốt hỗn hợp thép và polyme cốt sợi thủy tinh theo TCVN 5574:2018. TCKHCNXD [Internet]. 29tháng 72022 [cited 30tháng 92022];16(3V):74-5. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2306