1.
Huấn HD. Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian địa lý quốc gia về giao thông phục vụ quy hoạch, quản lý đô thị thông minh. TCKHCNXD [Internet]. 22tháng 112021 [cited 3tháng 22023];15(7V):190-9. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2240