1.
Bình T Đức, Đồng PS, Thắng NC, Tuấn NV, Anh PX, Tấn TV. Đánh giá hiệu quả giảm phát thải CO2 của bê tông chất lượng siêu cao sử dụng tổ hợp phụ gia khoáng silica fume và tro bay. TCKHCNXD [Internet]. 17tháng 112021 [cited 25tháng 62024];15(6V):158-72. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2220