1.
Dương TT, Huy NQ, Anh PH. Tối ưu tiết diện ngang kết cấu dàn theo điều kiện bền và chuyển vị bằng thuật toán Rao. TCKHCNXD [Internet]. 31tháng 102021 [cited 28tháng 92023];15(5V):69-8. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2076