1.
Bích LT, Hoàng Hùng TN. Nghiên cứu vi cấu trúc lý giải sự giảm hệ số thấm của đất cát san lấp trộn xi măng. TCKHCNXD [Internet]. 30tháng 72022 [cited 3tháng 22023];16(3V):116-27. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1955