1.
Tùng Đinh V. Khảo sát và đánh giá độ võng dài hạn của dầm bê tông cốt thép tính toán theo tiêu chuẩn Nga SP 63.13330.2012 và TCVN 5574:2012. TCKHCNXD [Internet]. 31tháng 52018 [cited 15tháng 62024];12(4):58-. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1200