Trung, Nguyen, và Pham Toi. “Nghiên Cứu, đề Xuất Suất Tiêu Thụ điện Năng Cho Văn Phòng Làm Việc: Ap Dụng Tính Toán Cho Văn Phòng Làm Việc Tại Hà Nộ”i. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 12, no. 2 (Tháng Tư 17, 2018): 59-64. Truy cập Tháng Sáu 25, 2024. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/983.