Dat, Chu. Nghiên Cứu Kết Hợp Công Cụ GIS Và Phần Mềm HEC-RAS Trong Bài Toán Lan Truyền Sóng Vỡ đập. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 12, no. 2 (Tháng Tư 17, 2018): 50-58. Truy cập Tháng Sáu 25, 2024. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/982.