Hung, Nguyen, Nguyen Huy, và Pham Dat. Nghiên Cứu Thực Nghiệm Và Mô Phỏng Số Cột Bê Tông Cốt Thép Tiết Diện Chữ Lchịu Tải Trọng động đất. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 12, no. 2 (Tháng Tư 15, 2018): 11-17. Truy cập Tháng Sáu 15, 2024. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/976.