Tần, Hoàng, Phạm Hanh, và Nguyễn Lâm. Nghiên Cứu Thiết Kế Thành Phần Bê Tông Cường độ Cao Dùng Cho Công Trình Thủy Công Chịu Tác động Của Dòng Chảy Có Lưu Tốc Lớn. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 5, no. 1 (Tháng Năm 31, 2011): 48-54. Truy cập Tháng Bảy 19, 2024. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/893.