Phương, Nguyễn. Sơ Bộ đánh Giá Và đề Xuất Một Số Giải Pháp Tăng Cường Hiệu Quả Khai Thác Tuyến Buýt BRT Kim Mã - Yên Nghĩa. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 11, no. 3 (Tháng Mười 31, 2017): 115-121. Truy cập Tháng Sáu 24, 2024. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/795.