Hạ, Trần, Trần Minh Hải, Đinh Cường, Đinh Cường, và Đinh Cường. Xác định Hệ Số Phân Hủy Sinh Học Chất Hữu Cơ KS1 Tại Sông Cầu Bây Sau Khi Tiếp Nhận Nước Thải đô Thị. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 11, no. 3 (Tháng Mười 31, 2017): 77-82. Truy cập Tháng Sáu 14, 2024. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/788.