Học, Trần. Đề Xuất Thuật Toán Lai Ghép điều Hòa Nhân Lực Trong Tiến độ Dự án. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 11, no. 3 (Tháng Mười 31, 2017): 72-76. Truy cập Tháng Sáu 16, 2024. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/787.