Thành, Lê. Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Dự án đầu Tư Công Trong Lực Lượng Công an Nhân Dân Giai đoạn 2016 - 2020. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 11, no. 3 (Tháng Mười 30, 2017): 66-71. Truy cập Tháng Sáu 20, 2024. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/785.