Hải Ninh, Chu, Nguyễn Thám, và Vũ Đức. Quy Trình Kỹ Thuật Chế Tạo Cấu Kiện Bê Tông Nhẹ Cách Nhiệt - Chống Cháy. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 11, no. 3 (Tháng Mười 27, 2017): 36-41. Truy cập Tháng Sáu 24, 2024. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/779.