Quý, Nguyễn, và Vũ Nam. Nghiên Cứu Sử Dụng Nano-Silica Thay Thế Silica-Fume Hạn Chế Co Nội Sinh Trong Bê Tông Cường độ Cao. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 11, no. 3 (Tháng Mười 27, 2017): 30-35. Truy cập Tháng Sáu 16, 2024. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/778.