Liên, Trần, Nguyễn Khiêm, và Ngô Đức. Phân Tích Dao động Cưỡng Bức Của Dầm Timoshenko Bằng Vật Liệu FGM Có Nhiều Vết Nứt. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 11, no. 3 (Tháng Mười 27, 2017): 10-19. Truy cập Tháng Sáu 24, 2024. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/776.