Board, Editorial. Table of Contents. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 18, no. 1V (Tháng Hai 26, 2024). Truy cập Tháng Năm 26, 2024. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/3033.