Board, Editorial. Table of Contents. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 17, no. 4V (Tháng Mười-Một 24, 2023). Truy cập Tháng Tư 20, 2024. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2976.