Thuật, Đinh Văn, Nguyễn Long, và Đặng Việt Hưng. Xác định Tải Trọng Cầu Trục Tác Dụng Lên Nhà Công Nghiệp Một Tầng Theo EN 1991-3. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 18, no. 1V (Tháng Hai 25, 2024): 66-78. Truy cập Tháng Năm 22, 2024. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2934.